Arbitratge

ACSOL ENERGÍA, S.A. a fi de complir amb la normativa vigent, s’ha adherit al Sistema Arbitral de Consum. Per a obtenir més informació sobre el procediment, pot consultar el Reial decret 231/2008, de 15 de febrer, pel qual es regula el Sistema Arbitral de Consum.

Què és el Sistema Arbitral de Consum?

És un mecanisme extrajudicial de caràcter vinculant i executiu per a la resolució de conflictes entre els consumidors i l’empresa, que actua amb total imparcialitat, independència, confidencialitat i celeritat

 

Quines reclamacions a ACSOL ENERGÍA poden resoldre’s a través del sistema arbitral?

 • Poden sotmetre’s a l’arbitratge els conflictes amb ACSOL ENERGÍA d’assumptes relacionats amb la contractació, facturació, cobrament i/o atenció personal rebuda pel client. La discrepància ha de versar exclusivament sobre assumptes de responsabilitat de l’empresa comercialitzadora.
 • No podran ser objecte del sistema arbitral de consum aquells assumptes, la responsabilitat dels quals, correspon a les empreses distribuïdores: extensió de xarxa, concessió d’accessos a la xarxa, mesura, lectura, inspecció, qualitat de subministrament (incloent la continuïtat/interrupció), els possibles danys causats per incidències en la xarxa elèctrica, així com qualssevol altre assumpte corresponent a l’activitat desenvolupada per les empreses distribuïdores d’energia d’acord amb la normativa aplicable.
 • De la mateixa manera, no podran ser objecte d’arbitratge de consum:
  Els conflictes que versin sobre intoxicació, lesió, mort o aquells en què existeixin indicis racionals de delicte, inclosa la responsabilitat per danys i perjudicis directament derivada d’ells.
 • Aquelles en què les parts no tinguin poder de disposició.
 • Aquelles en les quals segons la legislació vigent hagi d’intervenir el Ministeri Fiscal.
 • Les qüestions sobre les quals existeixi resolució judicial ferma i definitiva.

Requisits

 1. Per a poder acudir al Sistema Arbitral de Consum, el titular del contracte de subministrament elèctric haurà de realitzar prèviament una reclamació a “ACSOL ENERGÍA” en relació amb el seu subministrament d’electricitat contractat mitjançant qualsevol dels canals que l’empresa facilita per a tal efecte.
  ACSOL ENERGÍA, S.A. es compromet a respondre tota reclamació a la major celeritat possible. La contestació no implica necessàriament la solució de la incidència.

 

En el cas de no obtenir una resposta satisfactòria en el termini de 30 dies des de la data de la presentació de la reclamació i persisteix la discrepància sobre un dels supòsits que són responsabilitat de l’empresa, el client podrà dirigir la seva reclamació davant la Junta Arbitral Nacional o la Junta Arbitral Autonòmica corresponent.